maltepe escort
5bb474c458f40947f65541981ef9be07

25/08/2015

22.08.2015 tarih ve 29453 sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yaymlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
24/08/2015

Davanın takipsiz bırakılması ve davadan feragat arasındaki farklar

Dava taraflarca takip edilmeyerek, taraflar duruşmaya gelmeyerek davayı takipsiz bırakılabilir. Bu durumda Mahkeme HMK 150.maddesi gereğince dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verir.
17/08/2015

Rücuen tazmi̇nat davalarında teselsül hükümleri̇ uygulanmaz

Müteselsil sorumluluk Türk Borçlar Kanununun 61.ve 62.maddelerinde düzenlenmiştir.
13/08/2015

Anlaşmalı boşanma davasında anlaşmadan dönülebilir mi?

Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra ve hatta Mahkeme tarafından karar verildikten sonra fakat karar kesinleşmeden önce anlaşmadan vazgeçilebilir mi?
12/08/2015

Ecri̇mi̇si̇l davası i̇nti̇fadan men şartı ve yargıtay kararı

Bilindiği üzere Paylı Mülkiyet ve Elbirliğiyle Mülkiyet, mülkiyet hakkı konusunda en çok uyuşmazlık çıkan konuların başında gelmektedir.
12/08/2015

Muris muvazaası yargıtay kararı

Kıymetli evrakın zilyetliğini kaybetme ve kıymetli evrakın kullanılmayacak hale gelmesi durumda TTK uyarınca izlenilecek yöntemler belirtilmiştir.
11/08/2015

Araç işletenin sorumluluğu yargıtay hukuk genel kurulu kararı

İşletme halinde bulunan motorlu araç bir kişinin ölümüne, yaralanmasına, malvarlığına zarar verirse işleten sorumludur. İşleten kavramı gerçek işleten ve farazi işleten olarak ikiye ayrılır.
11/08/2015

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz mercii esasa ilişkin inceleme yapabilir mi?

İtiraz mercii esasa müessir inceleme yapabileceği gibi, suç niteliğinin değiştiğine yönelik başvurular da itiraz mercii tarafından değerlendirilebilir.
06/08/2015

Yedieminliği suistimal suçu ve yargıtay kararları

Türk Ceza Kanununun 289.maddesi muhafaza görevini kötüye kullanma suçunu düzenlemektedir.
Buy now