maltepe escort
4554a1ef0c96a95cd0b6c28873f2978f

09/10/2017

Kıymetli evrakın zilyetliğini kaybetme ve kıymetli evrakın kullanılmayacak hale gelmesi durumda TTK uyarınca izlenilecek yöntemler belirtilmiştir.
06/10/2017

Genel ve özel yetki kuralları ve yetki sözleşmesi

Bu makalede medeni hukuk yargılamasında yetki konusunda önce genel bilgi verilecek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında genel ve özel yetki kuralları incelenecek ve yetki sözleşmesi hakkında açıklamalardan sonra yetki itirazı hususu ele alınacaktır.
06/10/2017

Aciz vesikası

Aciz vesikası İcra İflas Kanununun 143.maddesinde düzenlenmiş olup madde başlığı ‘’Borç Ödemeden Aciz Vesikası’’ şeklindedir.
21/04/2017

Ön inceleme

Hukukta usul çok önemlidir. Bazen usul ilkeleri davaların seyrini değiştirebilir. Bu sebeple davaların avukat aracılığı ile görülmesi vatandaşlar açısından çok önemli bir hal almaktadır.
17/08/2016

671 sayılı KHK, koşullu salıverme, denetimli serbestlik, tahliye

Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilk etapta kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye edileceğini bildirerek, "Düzenleme bir af değildir. Koşullu salıverilme tarihine kadar geçecek sürede ceza, dışarıda denetimli serbestlik olarak infaz edilecektir’’ ifadesini kullandı.
16/08/2016

Karşılıksız çeke hapis cezası

Çek Kanunu, İcra İflas Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda da değişiklikler öngören "6728 nolu Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 15.07.2016 tarihinde kabul edilerek 09.08.2016 gün ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
28/08/2015

Sigorta prim ve diğer borçlarında tahsil zamanaşımı

Kurumun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsil zamanaşımı, diğer bir ifade ile zamanaşımının süresi ve başlangıç tarihi; alacağın doğduğu (muaccel olduğu) tarihte yürürlükte bulunan kurallara göre belirlenir.
26/08/2015

Kesin aciz belgesi ve geçici aciz belgesi

aciz vesikası (belgesi); “haczedilen malların paraya çevrilmesi sonunda, alacağı tamamen ödemeyen alacaklıya (ve bir sureti de borçluya) icra memuru tarafından verilen ve takip konusu alacağın ödenmemiş olan miktarını belirten bir belge”dir.
25/08/2015

Ödeme veya icra emrinin tebliğinden önce yapılan ödemelerden tahsil harcı alınır mı?

492 Sayılı harçlar kanuna ekli I sayılı tarifenin icra iflas harçları B bölümünün 1-3 maddesindeki tahsil harcının ancak ödeme emri veya icra emri tebliğinden sonraki işlemler nedeniyle alınacağı öngörülmüştür.
Buy now